Nya skollagen, Rätt till särskilt stöd

Stödinsatser i utbildningen

I slutet av 2014 kom Skolverket med stödmaterialet ”Stödinsatser i utbildningen” med syftet att vägleda rektorer, lärare och övrig personal i deras arbete med stödinsatser. Materialet riktar sig till alla som arbetar i förskoleklass, fritidshem, de obligatoriska skolformerna, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan samt gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Läs en sammanfattning om materialet på Unikums hemsida, eller besök Skolverkets hemsida för att ta del av materialet i sin helhet.