Individanpassad pedagogik, Kompetensutveckling, Språkstörningstolk

Kompetens-
utveckling kring grava tal- och språkstörningar

Under två dagar i september 2012 fick över 400 förskollärare lärare på lågstadiet i Göteborg lyssna till ett flertal föreläsningar inom ämnet tal och språk. Flera av föreläsningarna var baserade på aktuell forskning inom detta område. 

Kompetensutvecklingsinsatsen avslutades under oktober månad med vår föreläsning ”Simon klarade skolan mot alla odds”. Vid tre tillfällen berättade Simon hur han klarat skolan trots grav språkstörning, annat modersmål och mycket låg läs- och skrivförmåga. Lyssnarna fick ta del av en verklighetsbaserad berättelse byggd på noggrann dokumentation och beprövad erfarenhet under Simons 14 år i skolan. Simons strålande skolresultat får vara bevis på att den individanpassade pedagogik vi arbetat med och som vi nu presenterade för lärarna verkligen fungerar.

Under föreläsningsdagarna ägnade vi lite extra tid åt att gå igenom hur Simon tagit sig igenom förskolan och lågstadiet. I förskolan vet vi att man kan fånga upp barnen på ett tidigt stadium och ge dem utvecklande uppgifter i såväl svenska, matematik som övriga ämnen. Det är viktigt att vi är medvetna om att det är i förskolan man lägger grunden inför lågstadiet. Det man arbetar med i förskolan ger förförståelse inför det man ska lära sig på lågstadiet. Det är viktigt att tidigt hitta elever med t.ex. språkstörning och sätta in stöd så att dessa elever inte riskerar att komma efter redan från början.

Simons förskoletid var fylld av lust och upptäckarglädje och han hade stor tilltro till sin egen förmåga att klara allt som kom i hans väg. Mycket berodde på att hans lärare redan tidigt vågade bejaka hans starka sidor. Utan något som helst stöd av experter hittade de själva ett bra sätt att hjälpa Simon att utveckla sitt tal och språk. Kunde Simon lyckas utan de avancerade tekniska och pedagogiska verktyg som finns tillgängliga idag bör det vara möjligt att vi idag kan hjälpa ännu fler elever med olika funktionsnedsättningar att lyckas med sitt skolarbete. Idag vet vi nämligen att elever med språkstörning är hjälpta av att man sätter in tekniska hjälpmedel tidigt i undervisningen. Detta kan man göra redan i förskolan och lågstadiet när man ska träna att läsa och skriva. Alla utredningar pekar på att man har allt att vinna på att skriva sig till läsning (ASL).

Det är viktigt att komma ihåg att tekniken endast är till nytta om man samtidigt kopplar ihop den med en pedagogik anpassad för varje elev.

Alla som lyssnat till vår föreläsning vet att vi betonar FÖRFÖRSTÅELSE av allt kunskapsstoff och en väl strukturerad undervisning och detta går som den röda tråden genom hela vår föreläsning. Våra åhörare fick även följa Simon under en kort vandring genom mellanstadiet, högstadiet och gymnasieskolan. Därefter följde en kort sammanfattning av hans KY-utbildning och vad han gör idag.

Vi hoppas att de som lyssnade på vår föreläsning fick med sig mycket kunnande och inspiration att arbeta vidare med de elever som har språkstörning, invandrarbakgrund eller andra inlärningssvårigheter på sin skola. Ett teamarbete mellan föräldrar, elev, lärare och övriga berörda är en grundförutsättning för att lyckas i skolan, men det krävs naturligtvis en rad ytterligare åtgärder. En viktig åtgärd för att elever med grav språkstörning ska klara sin skolgång är att de får tillgång till en så kallad språkstörningstolk som kan lotsa eleven genom skoldagen så att eleven så långt som möjligt får samma möjligheter som andra elever att komma åt kunskap.

Vår förhoppning är att vår föreläsning ska bidra till att många fler elever ska ges möjlighet att komma åt kunskap och klara skolan med gott resultat. För att detta ska bli möjligt måste vi lärare anta utmaningen att göra undervisningen tillgänglig för alla elever.

Bygg på elevens starka sidor och var tydlig med att förmedla att elevens egna ansträngningar alltid ger utdelning. Tänk på att bristfälligt stöd i skolan för elever med språkstörning leder till allvarliga konsekvenser för arbetslivet och påverkar livskvaliteten under hela livet.

Gullan Sjöholm

Ps. Vi hoppas så småningom kunna lägga ut en liten ”filmsnutt” från de här dagarna och några utvärderingar från de som lyssnat. Återkommer till detta senare.