Nya skollagen

Utdrag från den nya skollagen

Den 1 juli 2011 fick vi en ny skollag. Här finns några utdrag ur skollagen som gäller rätten till särskilt stöd samt möjligheten att bortse från vissa kunskapskrav vid betygssättningen.

När det gäller rätten till särskilt stöd innehåller skollagen formuleringar som kan skapa otydlighet och osäkerhet om hur den ska tolkas. Viktiga beslutsfattare är inte överens om det särskilda stödet endast ska ges tills eleven nått nivån för godkänt eller om eleven ska få särskilt stöd för att utvecklas så långt som möjligt.

Rätt till särskilt stöd
Skollagen, 3 kap. 10 §
”För en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska det särskilda stödet ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.”

Rätt att utvecklas så långt som möjligt
Skollagen, 3 kap. 3 §
”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.”

Pysparagrafen – möjlighet att bortse från enstaka delar av kunskapskraven vid betygssättningen
 Skollagen, 10 kap. 21 §
”Om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen enligt 19 och 20 §§ bortses från enstaka delar av de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i slutet av årskurs 6 eller 9. Med särskilda skäl avses funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav.”

Läs mer om Undantagsbestämmelsen (pysparagrafen) på Skolverkets hemsida, klicka här