Vår föreläsning

I vår föreläsning ger Simon och jag svar på hur han kunde komma åt kunskap i skolan trots sina stora läs- och skrivsvårigheter. Simon har grav språkstörning/dyslexi.

Under senare år har det skett en snabb utveckling inom teknik och IT. Detta är mycket positivt men när Simon och jag är ute och dialogföreläser försöker vi lägga störst vikt vid den individanpassade pedagogik jag arbetade fram under hans 14 år i skolan. Teknik och hjälpmedel kan inte utnyttjas fullt ut om de inte går hand i hand med en fungerande pedagogik.

I början var det inte många lärare och skolledare som trodde att vårt sätt att arbeta skulle fungera men vi krävde att man först måste våga pröva ett nytt arbetssätt innan man förkastade det. Vårt mål var hela tiden att Simon skulle lyckas, att misslyckas fanns inte i vår tanke.

Eftersom Simon inte lyckades knäcka läs- och skrivkoden var vi tvungna att hitta alternativa undervisningssätt och använda den torftiga tekniska kompensation som då fanns att tillgå. Att Simons självförtroende inte skulle skadas var det allra viktigaste för oss. Han visste hela tiden att om det inte gick på ett sätt så prövade vi ett nytt sätt tills vi lyckades uppnå målet.

För att ge Simon maximala förutsättningar att komma åt kunskap anpassade vi pedagogiken till varje ämne ända från lågstadiet upp till högskolan. Att vi lyckades berodde kanske till viss del på mina erfarenheter och min kunskap men främst på att jag alltid involverade Simon i arbetet. Även Simons starka vilja och målmedvetenhet bidrog i hög grad till att han lyckades. I de fall då vi fick med oss läraren på spåret fanns det inga begränsningar i Simons vilja och möjligheter att komma åt kunskap.
Den pedagogik jag arbetade fram kan med små förändringar göra skolans undervisning lättare tillgänglig för elever med språkstörning/dyslexi. Det kan även hjälpa elever med invandrarbakgrund och elever med läs- och skrivsvårigheter. Det fanns oftast flera elever i Simons klass som hade nytta av det arbetssätt som Simon använde sig av.

Simon och jag har använt det här arbetssättet under hans 14 år i skolan och målet har hela tiden varit att ge honom tillgång till samma kunskapsstoff som övriga elever. Inte sällan behövde Simon kunna lite extra eftersom läraren var osäker på om han/hon skulle våga sätta höga betyg på en kille med språkstörning. Har du språkstörning ska du inte sticka upp och tro att du ska kunna få MVG.
Man måste hela tiden ha i minnet att Simons läs- och skrivförmåga fortfarande i årskurs 9 låg på 3:e – 4:e klassnivå.

Här är lite kort information om vad vi tar upp i vår föreläsning om dyslexi/språkstörning.

Vår föreläsning ”Simon klarade skolan mot alla odds” vill visa att om en elev med dyslexi/språkstörning får rätt stöd och möjligheter att arbeta med individanpassad pedagogik kan man lyckas i vanliga skolan och gå ut med bra betyg och gott självförtroende.

Simon och jag föreläser tillsammans i dialogform. Vår föreläsning brukar ta 2-3 timmar beroende på upplägg.

Några punkter som vi berör i vår föreläsning är:

 • Presentation av Simon och hur hans dyslexi/språkstörning påverkat hans skolgång
 • Simon redovisar sina erfarenheter från lågstadiet till högskolan
 • Kampen för att få stöd och för att få använda alternativa verktyg
 • Genomgång av den individanpassade pedagogik Simon använt sig av
 • Presentation av några tekniska hjälpmedel
 • Vi belyser vikten av att tekniska hjälpmedel går hand i hand med en anpassad pedagogik
 • Behov av utredning och diagnos
 • Behov av assistent/språkstörningstolk
 • Belysa risken för att elever med språkstörning kan hamna i särskolan
 • Vad säger skollagen och hur kan den tolkas
 • Vem har ansvaret för att elever med dyslexi/språkstörning får det stöd de har rätt till
 • Vi belyser vikten av tidigt stöd i skolan och vilka vinster det ger ur ett samhällsekonomiskt perspektiv
 • Genomgång av Skolverkets information om kursplaner och betygskriterier
 • Presentation av Simons och mitt möte med Utbildningsdepartementet i september 2010

Vi vänder oss till:

Skolmyndigheter, kommuner, beslutsfattare, skolledare, rektorer, specialpedagoger, lärare, logopeder, elevhälsan, föräldrar och elever.

 

Välkommen att kontakta mig så kan vi samtala om ett upplägg som passar er.
Gullan Sjöholm, tel. 031-921702, 070-5263370.