Teknik och pedagogik

Teknik och pedagogik måste gå hand i hand

Det finns en uppenbar risk för övertro på tekniska hjälpmedel. Min erfarenhet är att tekniken endast är till nytta om man samtidigt kopplar ihop den med en pedagogik anpassad för varje elev.

Min son Simon har grav dyslexi/språkstörning. I årskurs 9 hade han lägsta resultat i både avkodning och läsförståelse.

För tio år sedan trodde jag att får vi bara fram tekniska hjälpmedel så skulle det lösa hans problem att komma åt kunskap. Det gjorde det inte. Det som hjälpte honom var att jag arbetade fram en individanpassad pedagogik som följde honom genom grundskolan via gymnasiet ända upp till en 2-årig KY-utbildning. Trots sina stora svårigheter klarade Simon skolan med mycket gott resultat.

Tydlig struktur och vetskap om vad som ska göras, hur det ska göras och vem som gör det, hjälper eleven att bygga upp självförtroendet och klara skolan med bra resultat.

Pedagogiken är viktigare än tekniken. När tekniken går hand i hand med pedagogiken kan man lyckas. För vissa elever kan inlästa läromedel vara till hjälp men för Simon och många andra är det inte en tillräcklig lösning.

Skolans viktigaste uppgift är att ge alla elever möjlighet att komma åt kunskap oavsett läs- och skrivförmåga.

För att lyckas krävs:

  • en ökad grundkompetens hos all berörd personal i skolan
  • att lärare, föräldrar och elev tillsammans hittar den rätta pedagogiska och tekniska ”mixen”
  • att pedagogisk och teknisk kompensation sätts in så tidigt som möjligt

Idag arbetar Simon med att utreda, utbilda och ge support för hållbara IT-lösningar på skolor och arbetsplatser.

Gullan Sjöholm
Speciallärare/Talpedagog