Forskning

Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens

Både undervisningen och utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det innebär att undervisningen ska vara forskningsbaserad – det ska finnas stöd i forskningen för de metoder skolan använder och de kunskaper som skola lär ut.

Uttrycken vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet har fått en ökad tyngd genom en ny bestämmelse i 2010 års skollag. Vetenskaplig grund innebär att kritiskt granska, pröva och sätta enskilda faktakunskaper i ett sammanhang. Beprövad erfarenhet innebär att lärare stödjer sig på erfarenheter som prövats under en längre tid, som är granskad och dokumenterad.

Den bästa tillgängliga kunskapen inom ett givet område är det som betraktas som evidens. Enklare uttryckt, vad fungerar för vem och i vilket sammanhang.

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är kunskapskällor som kompletterar varandra. Båda är lika viktiga för verksamheten i skolan.

Läs mer: Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens (Skolverket)
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/vetenskaplig-grund-och-beprovad-erfarenhet/vetenskaplig-grund-beprovad-erfarenhet-och-evidens-1.189565

Läs även: Strukturerat arbete behövs för att ny kunskap ska komma till nytta i skolan (Pressmeddelande från Riksdagen)
http://www.riksdagen.se/sv/Start/Press-startsida/pressmeddelanden/201213/Strukturerat-arbete-behovs-for-att-ny-kunskap-ska-komma-till-nytta-i-skolorna/

Skolans huvuduppgift är att alla elever lär sig, inte att alla elever undervisas, menar John Hattie, professor vid University of Melbourne, Australien. Läraren måste ha en klar bild av vad eleven ska lära sig under en lektion och veta hur väl varje elev har lyckats med att uppnå målen, så kallade framgångskriterier.

Eleverna ska veta vad som förväntas av dem, vad de har lyckats med, vad som kan utvecklas och hur de kan uppnå lärandemålen. Både eleverna och läraren ska ha en tydlig bild av hur eleverna ska nå de uppsatta målen. Undervisningen ska vara på rätt nivå och målen ska vara utmanande och hela tiden över elevens aktuella kunskapsnivå för att eleven ska engagera sig. John Hattie konstaterar att eleven ska ha en förförståelse för 90 % av de saker som tas upp och kunna 95-99 % av alla ord som förekommer i undervisningen.

Läser man vidare i artikeln är det slående vilka likheter hans uttalanden har med den Individanpassade Pedagogik jag arbetade fram under Simons skoltid, från lågstadiet till högskolan.

Läs mer: Elevernas lärande i centrum (Skolverket)
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/relationer-larande/elevernas-larande-i-centrum-1.192089