Språkstörning

Träff med nationella samordnaren Jan Sydhoff

Regeringen har tillsatt en nationell samordnare som bl.a. ska titta på hur man kan öka måluppfyllelsen för elever med grav språkstörning och göra det möjligt att i större utsträckning välja skola.

Utredningen heter U 2013:02 Kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar

23 april 2014 kommer Simon och jag att möta den nationella samordnaren Jan Sydhoff på Regeringskansliet i Stockholm. Under detta möte ska vi berätta om hur Simon tagit sig igenom skolan trots grav språkstörning, annat modersmål samt låg läs och skrivförmåga. Många elever med grav språkstörning går ur skolan med låg måluppfyllelse och har svårt att fullfölja sina studier och komma ut i arbete.

Vi kommer att berätta hur Simon, som har grav språkstörning och gått i vanlig skola, lyckats att nå mycket goda resultat. Han har undervisats av sina ordinarie lärare utan specialkompetens inom tal- och språk. Lärarna har enbart använt sig av den individanpassade pedagogik jag arbetade fram under Simons skolgång.  Vi kommer att berätta vad vi gjorde, hur vi gjorde och vem som gjorde vad. Vi vill också rikta fokus på att det är samhällsekonomiskt lönsamt att sätta in tidiga stödåtgärder. Alla elever har rätt till stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt.

Läs mera:
http://www.sou.gov.se/sb/d/17532
http://www.regeringen.se/sb/d/16842/a/210252
http://www.regeringen.se/content/1/c6/22/92/71/2008232f.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Kommittedirektiv/Tillaggsdirektiv-till-Utrednin_H1B1106/