Läsa och skriva

Hur lär man barn att läsa och skriva?

Idag är många forskare överrens om att det inte finns någon enskild läsinlärningsmetod som är rätt för alla elever. Man får pröva sig fram till vad som är bäst för varje enskild elev. Man är helt överens om att det krävs fonologisk medvetenhet. Det är viktigt att kunna ljuda ihop bokstäver till ord. Man bör även hjälpa eleven att utveckla sitt ordförråd och under hela skoltiden lägga vikt vid att eleven tränar sin förmåga att förstå vad man läser.

Läs mera:
http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/lasochskrivinlarning/tiofragorochsvar/hurlarmanbarnattlasa.5.14ed700e12c61167c5180002705.html