Teknik och pedagogik

IT i undervisningen?

Ja, om teknik och pedagogik går hand i hand.

Idag vet vi att elever med t.ex. språkstörning är hjälpta av att man sätter in tekniska och pedagogiska lärverktyg tidigt i undervisningen. Detta gynnar elevernas kunskapsutveckling och lärande. Det är bra att sätta in dessa verktyg redan i förskolan och på lågstadiet när man börjar träna på att läsa och skriva.

Idag pekar alla utredningar på att en elev med språkstörning har allt att vinna på att skriva sig till läsning (ASL).

Redan på lågstadiet bör man skapa IT- lösningar där alla datorer på skolan utrustas med:

  • Talande tangentbord
  • Talsyntes
  • Interaktiv tavla
  • Rättstavningsprogram m.m.

Simon och jag har märkt att det finns risk för övertro på att tekniska hjälpmedel kan lösa all problematik för elever med läs- och skrivsvårigheter. Vår erfarenhet är att tekniken endast är till nytta om man samtidigt kopplar ihop den med en pedagogik anpassad för varje enskild elev.

En dator och andra tekniska lärverktyg är endast redskap till att förbättra möjligheterna till inkludering i skolan. Hjälpmedlen kan inte bota elevens funktionsnedsättning.

För att ge eleven rätt förutsättningar att lyckas med sitt skolarbete måste eleven få tydlig struktur och vetskap om VAD som ska göras, HUR det ska göras och VEM som gör det.

En viktig förutsättning för att kunna arbeta med alternativa verktyg är att elever och lärare men även föräldrar får utbildning i hur man använder verktygen.

Simons första hjälpmedel i årskurs 1 på lågstadiet var en stor pappkartong som han satte på skolbänken med huvudet inuti och en stor öppning mot läraren. Detta hjälpte honom att utestänga alla störande ljud och röster i klassrummet. På ett enkelt sätt kunde han då fokusera på vad hans lärare sa. De flesta kan nog hålla med om att kartongen var ett billigt och effektivt hjälpmedel som hjälpte Simon att uppfatta det som läraren ville förmedla till klassen. Billigt och enkelt men det fyllde sin funktion.

Den tekniska utvecklingen går väldigt snabbt och det kommer hela tiden nya verktyg. Att sätta sig in i och utvärdera nya tekniska lösningar tar mycket av lärarens tid och det kan gå ut över den tid man behöver för att ge eleverna stöd och undervisning.

När Simon gick i skolan hade han inte tillgång till de tekniska och pedagogiska verktyg som finns idag. Med de nya verktyg som finns tillgängliga idag borde vi kunna se tydligt förbättrade resultat hos de elever som använder dessa. Har resultaten förbättrats?

Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen hur IT- verktygen används i undervisningen och hur resultaten påverkats. Man har dels granskat om IT används på ett sätt som stödjer elevens kunskapsintag och om skolan bedriver ett strategiskt arbete för att använda IT i undervisningen.
Granskningen visar att det behövs satsningar på att utveckla användningen av IT i det pedagogiska arbetet.

Läs mera om detta på Skolinspektionens webbplats.

Lärarna måste ges möjligheter till fortbildning och få möjlighet att utveckla sin kompetens i att använda IT- verktyg och hur dessa ska tillämpas i det pedagogiska arbetet.

Under våra föreläsningar tar vi upp hur individanpassad pedagogik med hjälp av bra IT-verktyg kan hjälpa eleven att komma åt kunskap. Ingen elev är hjälpt av att skolan köper in den mest avancerade IT-utrustningen om inte lärare, elev och föräldrar får struktur och ges kunskap om hur IT- verktygen kan användas i det pedagogiska arbetet.

Läs mer i FDB:s Nyheter, nr 2/2011, sid 8-9.  (PDF)

Gullan och Simon Sjöholm