Individanpassad pedagogik

Studieteknik för dyslexi och språkstörning

Agneta Ahlstedts artikel nedan har nyligen publicerats i Afasi-nytt. Publicerad här med tillstånd.

Den 2 maj 2012 anordnade Specialpedagogiska Skolmyndigheten i Göteborg en föreläsning om och med Simon Sjöholm som har grav dyslexi och språkstörning. Trots detta har han klarat skolan med mycket goda resultat från lågstadiet till högskolan. Hans mamma Gullan Sjöholm är speciallärare med talpedagogutbildning och har under 14 år dokumenterat och arbetat fram den studieteknik som hjälpt Simon. 

Simon föddes i Indien och adopterades vid fem års ålder till Sverige. Fram till dess hade han bara talat sitt modersmål. Gullan Sjöholm begärde en logopedutredning inför skolstarten, men då upptäcktes inte några svårigheter. Senare utredningar har visat på grav språkstörning/dyslexi.

Under stora delar av grundskolan fick Simon klara sig utan hjälpmedel och det blev ofta dubbla skoldagar för Simon. När han kom hem från skolan så började arbetet med att försöka ta till sig den skrivna informationen och att bearbeta den. Någon i familjen fick läsa högt hur skolböckerna och plocka ut det viktigaste i textmassan. Sedan använde sig Simon av ett flertal olika metoder för att få information om just det som de arbetade med. Han kunde titta på TV eller film, klippa och klistra med bilder m.m. Allt för att få en djupare förståelse och bredd.

I låg- och mellanstadiet tyckte Gullan och Simon att en för stor del lades på läs- och skrivträning hos speciallärare och att Simon för varje gång han gick iväg förlorade det som de andra barnen fick i klassrummet och de avbröt därför specialundervisningen. Detta eftersom de tyckte att han lärde sig mer i den vanliga klassen. För både Simon och Gullan är det väldigt viktigt att läs- och skrivträningen inte får inkräkta på de andra ämnena och att ämnen som exempelvis engelska inte ska plockas bort till förmån för mer läs- och skrivträning.

Hjälpmedel och studieteknik
Eftersom Simon behövde hjälp med att bearbeta informationen så passade exempelvis inte en Daisy-spelare så bra för honom, utan det var viktigt med muntlig kommunikation där den andra personen kan leda, förtydliga och ställa ledfrågor för att på så sätt se att information verkligen har förståtts. I skolan har han haft väldigt stor hjälp av personliga assistenter. Nu använder han sig av en dator med talsyntes för att få hjälp med längre textmassor.

Viktiga framgångsfaktorer för Simon har varit att anpassa undervisningen för varje ämne/kurs och användandet av PYS-paragrafen (Skollagen kap 10, § 21). Det har också varit viktigt att både Simon och föräldrar har varit involverade samt att det har varit ett teamarbete med Simon, föräldrar, assistenter och lärare. För att få de höga betygen som Simon fått så har det dessutom var viktigt med tydliga krav för varje betygssteg och att kunskapsstoftet har varit tillgängligt i god tid för Simon att bearbeta. Alla muntliga förhör bör ske av ämnesläraren och att denna leder, förtydligar och ställer ledfrågor vid förhör.
För att allt detta ska fungera behövs förståelse, bildstöd, högläsning av vuxen med stödord samt en dialog mellan vuxen och elev där den vuxna berättar för eleven och eleven berättar för den vuxna. Det krävs också att den vuxna gör en textnedbrytning av textmassan och berättar den muntligt för eleven och att man förklarar svåra ord och meningar för att eleven på så sätt ska förstå samman- hanget. För Simon fungerade det när läraren gjorde färgmarkeringar i läroböckerna och på så sätt plockade ut det viktigaste. Läraren använde sig av olika färger för de olika betygsnivåerna och på så sätt visste Simon exakt vad som krävdes av honom för de olika betygen. Simon fick dessutom anteckningar från lektionen då han själv inte hade möjlighet att anteckna. Simon använde sig av inlästa läromedel som var till hjälp vid senare skeden i inlärningen då Simon redan hade förförståelsen. Han använde sig också av talsyntes och hade, som tidigare nämnts, muntliga förhör av ämnesläraren.

Vid varje ny kurs såg Simon och Gullan till att de fick information om varje lektion och föreläsning i förväg för att på så sätt kunna plocka ut viktig information, göra stödord och ge Simon möjlighet till förståelse. Under lektionen antecknade assistenten. Efter lektionen gick Simon och föräldrarna igenom texten och Simon hämtade även information runt ämnet i form av bilder, film, TV osv. Efter kursen hade ämnesläraren muntligt förhör med Simon.

Med hjälp av detta så hade Simon möjlighet att gå ut grundskolan, tekniskt gymnasium och därefter en 2-årig KY-utbildning inom Teknisk försäljning och Marknadsföring med nästan bara VG och MVG. Detta trots att de ofta under skolgången fick höra att det aldrig kommer att gå och att det vore bättre om Simon fick gå i särskolan.