Individanpassad pedagogik

Individanpassad pedagogik – den viktigaste framgångsfaktorn för att klara skolan

En ny rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar att en tredjedel av alla elever inte klarar gymnasieskolan på tre år.

SKL pekar på fem framgångsfaktorer för att eleverna ska klara sina studier utan avbrott. Visst är dessa faktorer viktiga men jag anser att man glömt att lyfta fram den allra viktigaste faktorn nämligen användandet av en individanpassad pedagogik väl anpassad till den enskilde elevens förutsättningar och behov.

Pedagogiken bygger på att läraren tar ansvar för vilket kunskapsstoff eleven måste lära in för att nå de olika betygsstegen. Kunskapsstoffet måste sedan göras tillgängligt så att det passar elevens behov/inlärningskarta. Detta är en framgångsfaktor som är viktig för alla elever men särskilt viktig för de elever som finns i riskzonen för att inte klara sina studier.

Såväl den nya skollagen som Barnkonventionen och Salamancadeklarationen understryker också de rättigheter elever med t.ex. språkstörning/dyslexi har när det gäller rätten att komma åt kunskap även om man har nedsatt läs- och skrivförmåga.

För att ge min son Simon, som har grav språkstörning/dyslexi, samma möjligheter att komma åt kunskap som alla andra elever arbetade jag fram en individanpassad pedagogik som sträcker sig från lågstadiet till högskolan.

Målet var att ge honom samma kunskap som alla övriga elever trots att han själv inte kunde läsa eller skriva sig till den. Att lyssna med inlästa läromedel fungerade inte för honom. Hur vi gjorde finns delvis presenterat på vår hemsida www.simondidit.se

Den här pedagogiken har visat sig lämplig att använda även för invandrarelever och elever med andra inlärningssvårigheter.

Att visa på goda exempel och att få följa hur en elev med mycket stora läs- och skrivsvårigheter har kunnat ta till sig kunskap och klara skolan utan studieavbrott kan ge vägledning och framtidstro för många andra elever i liknande situation.

För en elev som misslyckas i skolan innebär det ett stort personligt lidande men det kostar även enorma belopp för samhället att reparera skadorna som egentligen går att förebygga.

Jag vet att många elever misslyckas på grund av att det saknas en pedagogik som är väl genomtänkt från lågstadiet till gymnasiet. Många lärare saknar kunskap om och erfarenhet av hur man konkret lägger upp undervisningen i olika ämnen. Här krävs kompetensutveckling för alla lärare och ökad kunskap om hur man använder såväl tekniska som pedagogiska verktyg.

Att man även sätter in stöd i tidigt skede för de elever som behöver detta är en förutsättning för att klara studietakten i svensk skola och därmed minimera risken för att studierna avbryts i förtid.

Mitt förslag är:

  • Anpassa alltid undervisningen till elevens förutsättningar och behov
  • Använd en väl fungerande individanpassad pedagogik
  • Bygg alltid på elevens starka sidor
  • Sätt in stöd tidigt
  • Sätt fokus på att eleven går ur skolan med självförtroendet i behåll

Göteborg juni 2012
Gullan Sjöholm
Speciallärare och Talpedagog